Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelut

 

Voit ladata sosiaalisen kuntoutuksen esitteen tästä (PDF).

 

Sosiaalinen kuntoutus on sosiaalityön keinoin annettavaa tehostettua tukea, jonka avulla vahvistetaan ihmisen kykyä selviytyä arkipäivän toiminnoista, vuorovaikutussuhteista ja toimintaympäristönsä rooleista. Sosiaalisen kuntoutuksen palveluissa yhdistyvät yksilöllinen, toiminnallinen ja yhteisöllinen tuki. Kehvonpellon tilalla sosiaalista kuntoutusta tarjotaan lapsille ja nuorille tallitoiminnan merkeissä. Aikuisille suunnattuja sosiaalisen kuntoutuksen palveluja ovat puolestaan yksilö- ja ryhmävalmennus sekä tuettu työtoiminta.

 

 

 

1. Tallitoiminta lapsille ja nuorille

 

Tallitoiminta on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Se sopii myös esimerkiksi nuorille aikuisille jälkihuollon tukitoimena. Tallitoimintaa voidaan toteuttaa yksilöaikoina tai pienryhmissä. Toiminta suunnitellaan asiakkaan tarpeista käsin ja tavoitteet laaditaan yhdessä asiakkaan, alaikäisen asiakkaan huoltajien, sosiaalityöntekijän ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Työskentelyssä hyödynnetään sosiaalipedagogisen hevostoiminnan menetelmiä. Toiminnan lähtökohtana on ihmisen ja hevosen välinen vuorovaikutus sekä talliyhteisö. Keskeisiä periaatteita ovat toiminnallisuus, osallisuus, vuorovaikutus ja kokemuksellisuus.

 

Tallitoiminnan tarkoituksena on tukea ja lisätä asiakkaan hyvinvointia ja vahvistaa toimintakykyä. Hevosen avulla voidaan harjoitella esimerkiksi vuorovaikutusta ja tunnetaitoja, ahdistuksen hallintaa, rentoutumista, itsetunnon vahvistamista, mielialan kohottamista, itsestä huolehtimista, arjentaitoja, ryhmässä toimimista ja vastuunkantoa. Tallitoiminnassa työskennellään monipuolisesti hevosten kanssa. Toiminta voi sisältää esimerkiksi tallitöitä, hevosten hoitamista ja maastakäsittelyä, ratsastamista sekä ajamista.

 

Tallitoiminta aloitetaan tutustumiskäynnillä, jossa myös asiakkaan sosiaalityöntekijä voi olla mukana. Pohdimme yhdessä keskustellen tavoitteita toiminnalle. Tallitoiminta suositellaan toteutettavaksi viikottaisilla käynneillä, jolloin työskentelyä on helpompi viedä prosessinomaisesti eteenpäin ja tulokset ovat yleensä parimpia. Yksilökäynneille suositellaan vähintään tunnin mittaisia käyntikertoja ja ryhmille vähintään puoltatoista tuntia.

 

Yksilövalmennus

 

Yksilövalmennuksen tavoitteena on vahvistaa asiakkaan toimintakykyä arjessa ja edistää hänen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Yksilövalmennuksessa perehdytään asiakkaan kokonaistilanteeseen ja etsitään ratkaisuja muutostarpeisiin. Palvelun avulla voidaan vahvistaa asiakkaan sosiaalisia taitoja, vuorovaikutusta arkisissa sosiaalisissa tilanteissa. Yksilövalmennuksen tarkoituksena on myös vahvistaa asiakkaan toimintakykyä siten, että elämänhallinta paranisi ja käytännön asioiden hoitamiskyky kasvaisi. Tavoitteena on myös löytää pitkäkestoisia ratkaisuja ja tehdä jatkosuunnitelmaa jokaisen asiakkaan yksilöllisellä kuntoutumispolulla.

 

Kehvonpellon tilan yksilövalmennuksessa voidaan käyttää apuna sosiaalipedagogisen hevostoiminnan menetelmää, jolloin toiminta painottuu Kehvonpellon tilalle ja edellä mainittuja taitoja harjoitellaan hevosen kautta. Yksilövalmennuksessa hyödynnetään muutoinkin luonto- ja eläinavusteisuutta. Keskusteluhetket asiakkaan kanssa voidaan toteuttaa luontoympäristössä ja toiminnallisesti eläinten läsnä ollessa. Yksilövalmennusta voidaan kuitenkin toteuttaa myös asiakkaan arkisissa ympäristöissä keskusteluun painottuen. 

 

Yksilövalmennuksen tavoitteet määritellään yhdessä asiakkaan ja hänen verkostonsa (omatyöntekijä) kanssa. Työskentelyn etenemistä arvioidaan säännöllisesti keskusteluin ja sopivin menetelmin. Työskentelystä raportoidaan sovitusti ja loppupalaute sisältää myös jatkosuunnitelman. Työskentelyssä painopiste on asiakkaan yksilöllisessä tilanteessa, ja kuntoutumispolkua suunnitellaan juuri niistä lähtökohdista käsin asiakkaan toiveet ja tarpeet huomioiden. '

 

Ryhmävalmennus

 

Kehvonpellon tilan ryhmävalmennus on ohjattua ryhmätoimintaa, jonka tavoitteena on tukea asiakkaan elämänhallintaa, hyvinvointia ja toimintakykyä. Ryhmänjäsenet voivat myös saada vertaistukea toisiltaan omassa elämäntilanteessaan. Kehvonpellon tilan ryhmävalmennus pohjautuu sosiaalipedagogiseen ajattelutapaan ja keskeisiä elementtejä siinä ovat toiminnallisuus, vuorovaikutuksellisuus, elämyksellisyys ja osallisuus. Ryhmävalmennuksen avulla voidaan selvittää asiakkaan tilannetta ja suunnitella kuntoutusmispolkua. Tavoitteena on, että asiakas pystyisi siirtämään ryhmävalmennuksessa omaksumiaan asioita myös omaan arkeensa. Tarkemmat tavoitteet ja kunkin ryhmän tarkempi sisältö määritellään ryhmään osallistuvien asiakkaiden tilanteista käsin.

 

 

Kehvonpellon tilalla ryhmävalmennus on luonteeltaan avointa eli jokainen asiakas voi aloittaa ja lopettaa ryhmässä yksilöllisesti määräytyvinä ajankohtina. Tarjolla on kolmea erilaista ryhmätoimintaa:

 

 1. Tallitoimintaryhmä

  Työskennellään yhdessä talliympäristössä. Hoidetaan hevosia, tehdään tallitöitä, käsitellään hevosia maastakäsin, ratsastetaan ja ajetaan.

   

 2. Eräilyryhmä

  Liikutaan luonnossa. Perehdytään yhdessä kasveihin ja eläimiin. Voidaan sienestää ja käydä marjassa sekä kalastaa.

 

 1. Kädentaidot-ryhmä

  Ryhmä kokoontuu pääasiassa Kehvonpellon tilan rantamökillä tai muualla sisätiloissa. Ryhmässä keskustellaan arkeen ja elämänhallintaan liittyvistä asioista samalla, kun tehdään käsitöitä tai askarrellaan luonnonmateriaaleista.

 

> Kaikissa ryhmissä käydään toiminnan ohella keskusteluja arkeen ja elämänhallintaan liittyvistä asioista. Keskustelua käydään myös sosiaalisista suhteista, asumisesta, elämäntavoista ja terveydestä, ajankäytöstä, taloudesta, mahdollisista riippuvuuksista sekä liikunnallisista tottumuksista. Tarkemmat sisällöt määritellään ryhmäläisten tarpeista ja tavoitteista käsin.

 

Ryhmät voivat kokoontua 1-2 kertaa viikossa 2-3 tuntia kerrallaan.Tallitoiminta- ja Kädentaidot -ryhmiin mahtuu kerralla kahdeksan asiakasta. Eräilyryhmässä asiakkaita voi olla kerralla maksimissaan kymmenen.

 

Ryhmävalmennuksen alussa selvitetään asiakkaan muutostoiveet ja -mahdollisuudet sekä tehdään suunnitelma niiden edistämiseksi sekä palvelun aikana että sen jälkeen. Suunnitelman tekemisessä oleellisessa roolissa on yhteistyö asiakkaan ja hän omatyöntekijänsä kanssa. Työskentelyn etenemistä arvioidaan säännöllisesti keskusteluin ja sopivin menetelmin. Työskentelystä raportoidaan sovitusti ja loppupalaute sisältää myös jatkosuunnitelman.

 

Tuettu työtoiminta

 

Tuettu työtoiminta pitää sisällään ryhmätoimintaa, asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittämisen, yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta sekä valmennusta arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan.

 

Kehvonpellon tilan tuetussa työtoiminnassa asiakas työskentelee vointinsa ja kykyjensä mukaan tilan töissä. Työtehtävät sisältävät esimerkiksi eläinten hoitamista, puutarhatöitä, kiinteistönhuoltoa, pieniä rakennustöitä, metsä- ja peltotöitä. Tehtävät riippuvat vuodenajasta ja maatilan työrytmistä. Luonnon ja eläinten tuottamat hyvinvointivaikutukset huomioidaan työskentelyssä, ja toiminta pitää sisällään myös virkistäytymistä.

 

Jokaiselle asiakkaalle laaditaan yksilölliset tavoitteet työskentelyn ajalle. Tuetulla työtoiminnalla voidaan tukea esimerkiksi asiakkaan arkirytmiä, elämänhallintaa ja hyvinvointia. Tarkoituksena on myös löytää jokaiselle asiakkaalle mielekästä työtoimintamuotoista tekemistä sosiaalisessa toimintaympäristössä. Toiminnan lomassa asiakasta motivoidaan muutokseen ja ohjataan häntä omalle kuntoutumispolulleen. Tuetun työtoiminnan jakson aikana asiakkaalle järjestetään tarvittaessa myös muuta hänen tarvitsemaansa tukea. Tavoitteita ja palvelun vaikuttavuutta arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa. Tuetun työtoiminnan jakson aikana laaditaan asiakkaalle jatkosuunnitelma. Tuetun työtoiminnan etenemisestä laaditaan säännölliset raportit.

 

Yhdessä työtoiminnan ryhmässä on voi Kehvonpellon tilalla olla kerralla enintään kahdeksan asiakasta. Tuettua työtoimintaa toteutetaan 1-3 kertaa viikossa, 3-4 tuntia kerrallaan. Työtoimintapäivänä asiakkaalle tarjotaan kahvi/tee/mehu ja lämmin ateria.

  

Lisätietoja toiminnasta:

 

Eveliina Mönkkönen p. 044 328 2522 tai eveliina@kehvonpellontila.fi